Oblíbení
Chat
Pohlaví
Věk
Hodnocení

a více

a více

a více

a více

a více

Sexuální orientace
Etnická příslušnost
Jazyk
Kategorie
Služby na chatu

Podmínky pro vyplácení

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Účelem těchto Podmínek pro vyplácení (dále jen „PPV") je stanovit podmínky, za kterých může uživatel webu x3fun.net (dále jen „Web") směnit získané Dukáty za finanční prostředky.
  2. Tyto PPV jsou jediným a úplným předpisem Webu, který upravuje vyplácení finančních prostředků uživatelům.
  3. Tyto PPV doplňují Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.12 VOP.
  4. Zadáním požadavku na vyplacení Dukátů ve formě finančních prostředků uživatel bezvýhradně souhlasí se zněním těchto PVP.
 2. 2. Podmínky vyplácení

  1. Modelka ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) má nárok na vyplacení nashromážděných Dukátů ve smyslu VOP, pokud má na svém uživatelském účtu alespoň 200 Dukátů.
  2. Agentura ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) má nárok na vyplacení nashromážděných Dukátů ve smyslu VOP, pokud jí podřízené modelky mají na svých uživatelských účtech v souhrnu alespoň 500 Dukátů.
  3. Převod na vybranou měnu a vyplacení vybraným způsobem probíhá automaticky v intervalech dohodnutých v licenční smlouvě uzavřené mezi Modelkou a Provozovatelem Webu (dále jen „Licenční smlouva“), případně na základě smlouvy o zastupování uzavřené mezi Agenturou a Provozovatelem Webu (dále jen „Smlouva o zastupování“).
  4. Finanční prostředky lze vyplatit i mimořádně na žádost uživatele. S mimořádnou výplatou je spojený poplatek definovaný v Licenční smlouvě.
  5. Bez řádně uzavřené Licenční smlouvy není možné žádné peněžní prostředky vyplácet.
  6. Směnný poměr Dukátů, poplatek za převod a případné další poplatky jsou definovány v Licenční smlouvě.
  7. Finanční prostředky lze vyplatit jen na účet uživatele, který o vyplacení žádá, nikoli na účet třetí osoby.
  8. Dukáty jsou ve formě finančních prostředků vyplaceny do 7 dnů od smluveného termínu, není-li dohodnuto jinak.
  9. Každá změna ve způsobu vyplácení musí být provedena dodatkem Smlouvy.
 3. 3. Prohlášení uživatele

  1. Uživatel, který úspěšně splní podmínky uvedené v těchto PPV, zároveň prohlašuje, že
   1. získané prostředky nevyužije protizákonně, tj. například na financování terorismu nebo organizovaného zločinu;
   2. příjem z aktivity na Webu včas a řádně přizná příslušným úřadům dle finančních a daňových zákonů své země, přičemž je srozuměn s tím, že provozovatel Webu ani jeho zaměstnanci nejsou povinni uživatelovu zákonnou povinnost plnit za něj;
   3. je si vědom následků, které mohou nastat případě, že tyto PPV, VOP a příslušné právní předpisy poruší, ať již vědomě či nevědomě, úmyslně či neúmyslně, a to jak konáním, tak opomenutím.
  2. Uživatel dále prohlašuje, že splní-li podmínky pro povinný zápis do živnostenského rejstříku, učiní zápis do živnostenského rejstříku bezodkladně.
 4. 4. Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky pro výplácení jednostranně měnit.
  2. Tyto Podmínky pro výplácení jsou účinné od 29. května. 2023.
inzerujte u nás
x3fun - centrum vzrušující zábavy

x3fun je web pro všechny milovníky sexu a vzrušení. Najdeš tu spoustu krásných reálných modelek, se kterými si můžeš užít vzrušující soukromý video chat, textový chat, nebo si můžeš zakoupit jejich sexy fotky a videa.

Sociální sítě