Oblíbení
Chat
Pohlaví
Věk
Hodnocení

a více

a více

a více

a více

a více

Sexuální orientace
Etnická příslušnost
Jazyk
Kategorie
Služby na chatu

Pravidla a podmínky používání

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele (dále jen „Provozovatel“) webu x3fun.net (dále jen „Web") a dalších s tím souvisejících služeb Webu a jejích uživatelů (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se rozumí osoba, která si prohlíží, komentuje či jinak konzumuje obsah Webu (dále jen „Obsah“).
  2. Web x3fun.net je zaměřen na zprostředkování a poskytování Obsahu s erotickou tematikou určeného pro dospělé osoby.
  3. Web x3fun.net není poskytovatelem ani zprostředkovatelem sexuálních služeb.
  4. Užíváním Webu Uživatel souhlasí s těmito VOP v platném znění, a zároveň potvrzuje, že je dospělý dle zákonů platných v zemi pobytu a svéprávný. V případě, že Uživatel s těmito VOP nesouhlasí nebo je nesplňuje, nemůže Web navštěvovat.
  5. Znění VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. 2. Obsah a jeho využívání

  1. Obsahem se rozumí text, vizuální, audiovizuální, grafický, fotografický či jiný obdobný obsah, který lze stáhnout, předat, přeposlat či upravit ve smysly vnímatelné podobě.
  2. Uživatel je srozuměn s tím, že využívání některých služeb na Webu je zpoplatněno.
  3. Je výslovně zakázáno nahrávat či odkazovat na Obsah, který zachycuje či podněcuje následující aktivity: pohlavní styk se zvířetem, incest, dětská pornografie, adult babies (předstírání dítěte v jakékoli formě), znásilnění/sexuální styk bez souhlasu účastníků, extrémní násilí, (z)mrzačení, sekání na kusy (těla), koprofilie (ukájení exkrementy), menstruace, defekace či zvracení.
  4. Odpovědnost za nezávadnost zveřejněného Obsahu nese jeho autor.
  5. Autor poskytuje zveřejněním svého Obsahu na Webu Provozovateli časově a geograficky neomezenou bezplatnou licenci. Využívat Web a jeho Obsah k výdělečné činnosti lze jen na základě povolení Provozovatele či jím pověřené osoby.
  6. V případě porušení ujednání o Obsahu budou příslušná práva vymáhána soudně.
 3. 3. Registrace na x3fun.net

  1. Registrace je možná výběrem typu registrace, zadáním platné e-amilové adresy a hesla dle vlastní volby.
  2. Registrovat se může jen takový Uživatel, který
   1. je dospělý (ve věku 18 nebo 21 let, dle zákonů dané země),
   2. je svéprávný,
   3. respektuje ostatní Uživatele a
   4. dodržuje zákony země, ve které je Web provozován.
  3. Registrací se Uživatel stává registrovaným uživatelem (dále jen „Registrovaný uživatel“) získává dle vybraného typu registrace
   1. status registrovaného návštěvníka (dále jen „Registrovaný návštěvník“), nebo
   2. status registrované modelky (dále jen „Registrovaná modelka“) a
   3. status registrované agentury (dále jen „Registrovaná agentura“) a
   4. přístup ke svému uživatelskému účtu (dále jen „Registrovaný účet“ či „Účet“).
 4. 4. Registrovaný účet

  1. Registrovaný účet je zdarma.
  2. Na Registrovaný účet není právní nárok.
  3. Každý Uživatel může mít pouze jeden Registrovaný účet.
  4. Opakovaná registrace účtu za účelem obcházení pravidel, vyvolávání konfliktů, msty nebo řešení předchozí nastalé situace, která nebyla vyřešena ve prospěch daného uživatele, je považována za závažné porušení pravidel vedoucí k blokaci registračních údajů daného uživatele.
  5. Údaje do Registrovaného účtu zadává Registrovaný uživatel na základě předchozího vlastního uvážení, a stejně tak zadané údaje i maže; registrací na Web uživatel bere na vědomí, že provozovatel z bezpečnostně-právních důvodů zásadně nezasahuje do zadaných údajů ani tyto nemaže, a to ani na základě výzvy daného uživatele vůči provozovateli Webu.
  6. Změna údajů o pohlaví Registrovaného uživatele je zvláštním typem informace, která může vyžadovat dodatečné ověření uživatele; provozovatel si ověření po uživateli vyžádá zejména tehdy, vzbuzuje-li taková změna vzhledem k okolnostem pochybnosti o identitě uživatele a s tím spojená bezpečnostní rizika.
  7. Registrovaný uživatel může kdykoli svůj Registrovaný účet zrušit, a to i bez nutnosti udání důvodu.
  8. Účet lze zrušit jen prostřednictvím uživatelského účtu, přičemž ke zrušení účtu je třeba zadat platnou kombinaci uživatelského jména a hesla; uživatel následně zrušení potvrdí prostřednictvím odkazu zaslaného na registrační e-mail vázaný na daný uživatelský účet.
  9. V případě, že uživatel nemá aktivní a funkční e-mailovou adresu, nelze uživatelský účet z bezpečnostních důvodů zrušit, a to ani výzvou vůči provozovateli Webu.
  10. Zapomenuté či jinak ztracené heslo k účtu lze z bezpečnostních důvodů obnovit jen zadáním platného e-mailu vázaného na daný uživatelský účet.
  11. Provozovatel může Registrovanému uživateli Registrovaný účet kdykoli smazat, a to i bez nutnosti udání důvodu.
  12. I po zrušení účtu je Registrovaný uživatel nadále právně odpovědný za své jednání v době, kdy účet užíval.
  13. Registrovaný uživatel je povinen neposkytovat přístupové údaje ke svému účtu neoprávněným osobám.
  14. V případě, že Registrovaný uživatel využije své právo na výmaz své e-mailové adresy na Webu dle čl. 9 Zásad ochrany osobních údajů, dojde zároveň i k nevratnému smazání celého účtu, neboť e-mailová adresa je údajem nezbytným k registraci uživatele na Web.
  15. Uživatel svou registrací na Web bere na vědomí, že účet z technických a právních důvodů nelze nenávratně smazat neprodleně po zadání příkazu ze strany Uživatele.
  16. Smazání účtu nemá právní důsledky na licenci k Obsahu poskytnutou Uživatelem a nahraný Obsah.
 5. 5. Registrovaný návštěvník

  1. Pojem Registrovaný návštěvník označuje Registrovaného uživatele Webu, který jí využívá pouze za účelem konzumace volně dostupného a placeného obsahu bez ohledu na pohlaví.
  2. Registrovaný návštěvník má po registraci účet plně aktivní a může ho bez omezení využívat v rozsahu a k účelu definovanému těmito VOP.
 6. 6. Registrovaná modelka

  1. Pojem Registrovaná modelka (dále jen „Modelka“) označuje Registrovaného uživatele Webu, který ho využívá za účelem prezentace své osoby a výdělku bez ohledu na pohlaví.
  2. Registrovaná modelka po vytvoření Účtu vyplní stručný dotazník, na základě kterého bude následně kontaktována za účelem dokončení registrace, uzavření smlouvy a plné aktivace účtu.
  3. Kontaktování je prováděno způsobem a v čase uvedeném v dotazníku.
  4. Registrovaná modelka s plně aktivním účtem může začít plně využívat svůj Účet. Zejména přijímat lokální Virtuální měnu Dukáty za soukromé galerie, videohovory a jako dar od Registrovaných návštěvníků.
  5. Registraná modelka může zvýšit důvěryhodnost svého Účtu ověřením identity. Ověření se provádí krátkým videohovorem s administrátorem.
  6. Ověřením získává Registrovaná modelka status Ověřeného uživatele (dále jen „Ověřený uživatel“).
  7. Na ověření nemá Registrovaná modelka právní nárok. Ověření může Provozovatel a jeho zaměstnanci odmítnout, zamítnout nebo přijmout s výhradou, přičemž v takovém případě bude Registrovaná modelka vyzvána k nápravě spočívající například v předložení dalších dokumentů.
  8. Provozovatel má právo si kdykoli vyžádat ověření Modelky prostřednictvím osobního průkazu či jiného identifikačního prostředku, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a v souladu se zákonem; v případě, že Registroavná modelka na výzvu Provozovatele nereaguje či výzvě nevyhoví, může být Účet uživatele bez dalšího nenávratně smazán.
  9. Další pravidla pro Modelky upravují i následující ustanovení VOP.
 7. 7. Registrovaná agentura

  1. Pojem Registrovaná agentura (dále jen „Agentura“) označuje Registrovaného uživatele Webu, který má ve své správě jednu nebo více Modelek, které vytvářejí digitální obsah pod smlouvou Agentury.
  2. Agentura bude po registraci následně kontaktována za účelem uzavření smlouvy o zastupování (dále jen „Smlouva o zastupování“) a plné aktivace účtu.
  3. Agentura s uzavřenou Smlouvou o zastupování má přístup k přehledu všech získaných Dukátů u všech svých Modelek.
  4. Agentura inkasuje peníze souhrnně za všechny své modelky a následně je sama rozděluje.
  5. Agentura nemůže samostatně prodávat žádný digitální obsah, ani provozovat videochat.
  6. Modelka vykonávající jakoukoliv činnost pod Agenturou neuzavírá samostatně Licenční smlouvu, ale vykonává činnost pod Smlouvou o zastupování své Agentury.
 8. 8. Virtuální měna Dukát

  1. Pojem Dukát (dále jen „Dukát“) označuje virtuální měnu (dále jen „Virtuální měna“) využívanou v rámci Webu k provádění transakcí mezi Registrovanými návštěvníky a Modelkami a k placení dalších služeb na Webu.
  2. Držitelem Dukátů je uživatel, který má ve svém uživatelském kontě alespoň 1 Dukát.
  3. Držitel Dukátů je spotřebitelem pouze tehdy, zakoupí-li Dukáty sám na vlastní uživatelský účet a z vlastních prostředků, kdy ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) uzavřel s Provozovatelem smlouvu o koupi Dukátů.
  4. Smlouva ve smyslu odst. 3 je uzavřena v okamžiku, kdy nabyvatel Dukátů akceptuje nabídku Provozovatele zaplacením dané kupní ceny prostřednictvím některé z platebních metod poskytovaných třetími stranami.
  5. Uživatel může nabýt Dukáty
   1. jejich koupí dle čl. 8 odst. 8.3,
   2. jejich získáním od jiného Uživatele (darováním),
   3. jako odměnu nebo kompenzaci od Provozovatele nebo
   4. prostřednictvím vlastního obsahu.
  6. Kurz Dukátů vůči české koruně, případně další měněn je vždy uveden u příslušné transakce.
  7. Uživatel darující Dukáty jinému uživateli Dukáty daruje na základě vlastního rozhodnutí a zcela dobrovolně, nelze tedy důsledky takového vlastního jednání následně nárokovat po Provozovateli.
  8. Je zakázáno vyžadování záloh a plateb za nabízené virtuální služby na Webu jinak než přes Virtuální měnu Webu.
  9. Uživatel, který poruší ustanovení odst. 7.8, nemá právo se u Provozovatele dovolávat neplatnosti takového vlastního jednání, a tudíž ani případné kompenzace; toto ustanovení se vztahuje na příjemce i plátce.
  10. Držitel Dukátů může Dukáty využít k čerpání služeb na Webu, přičemž cena je uvedena vždy u každé konkrétní služby.
  11. V případě reklamace ze strany Uživatele čerpajícího službu nebo služby na Webu je uživatel povinen postupovat v souladu s Reklamačním řádem.
  12. Vyplácení Dukátů ve formě finančních prostředků upravují Podmínky pro vyplácení.
 9. 9. Pravidla osobního profilu modelky

  1. Osobním profilem modelky (dále jen „Profil“) se rozumí popis uživatele, vyplněné osobní a další údaje, které se zobrazují v uživatelském profilu všem Uživatelům Webu.
  2. V Profilu je zakázáno:
   1. urážet nebo napadat jednotlivce či skupiny,
   2. vyjadřovat nenávist pomocí slov nebo symbolů,
   3. iniciovat nebo podněcovat témata zakázaná zákonem,
   4. prodávat nebo poptávat nelegální nebo regulované zboží,
   5. odkazovat na jiné webové stránky,
   6. jednat podvodně nebo uvádět nepravdivé informace,
   7. porušovat zákon o duševním vlastnictví a s tím související autorská práva,
   8. uvádět kontaktní údaje.
  3. Pravidla Profilu, není-li řečeno jinak, se přiměřeně vztahují také na popisek alba, videa a dalšího obdobného obsahu, a také na komunikaci mezi uživateli.
 10. 10. Pravidla profilové fotografie

  1. Profilovou fotografií se rozumí fotografie definující Registrovaného uživatele.
  2. Je zakázáno jako profilové fotografie používat fotografie:
   1. dětí nebo osob mladších 18 let nebo vyvolávající dojem, že se jedná o děti, a to i v případě avatarů, kreseb, anime a dalších obdobných kategorií,
   2. se zvířaty, která svým vyobrazením odporují veřejnému pořádku a morálce,
   3. vyobrazující zejména, nikoli však výlučně násilí, krev, drogy, nenávistná gesta a symboly hanobící lidskou rasu nebo jinak odporující veřejnému pořádku,
   4. jiných osob, zejména veřejně známých osobností,
   5. stažené z internetu nebo jiného veřejně dostupného zdroje,
   6. s vodoznakem jiným než x3fun.
  3. Pravidla Profilu, není-li řečeno jinak, se přiměřeně vztahují také na popisek alba, videa a dalšího obdobného obsahu, a také na komunikaci mezi uživateli.
 11. 11. Pravidla vytváření digitálního obsahu

  1. Galerie, videa a další digitální obsah by měl být zaměřen na erotiku a související témata.
  2. Galerie a video může být označena jako
   1. veřejné, která je přístupná všem Uživatelům, nebo jako
   2. soukromá (dále jen „Soukromá galerie“), která je přístupná pouze Registrovaným návštěvníkům, kteří za její odemknutí zaplatili příslušnou částku ve Virtuální měně.
  3. Cenu každé soukromé galerie a videa si nastavuje individuálně sama Modelka. Do této ceny Provozovatel nijak nezasahuje.
  4. Je striktně zakázáno nahrávat obsah bez vědomí osob, které se v obsahu vyskytují.
  5. Je zakázáno nahrávat fotografie a videa s vodoznakem.
  6. Fotografie a videa musí být originální, nikoli reprodukovaná či jinak převzatá a nesmí obsahovat vodoznak jiný než x3fun.net.
  7. Fotografie a videa nesmí zachycovat, a to přímo ani nepřímo, obsah, jehož vyobrazování je zákonem zakázáno, nebo takový obsah, který svou povahou může působit zavádějícím dojmem nebo evokovat ilegální látky či zákonem zakázané jednání.
  8. Každá galerie a video podléhá před zveřejněním schválení administrátorem, nebo moderátorem Webu.
  9. Nahráním obsahu na Web poskytuje Uživatel Provozovateli výhradní, bezúplatnou, sublicencovatelnou, převoditelnou a námi přenositelnou, časově a místně neomezenou licenci k nahranému Obsahu s vyjímkou Soukromé galerie a videa, u které jsou licenční podmínky dány Licenční smlouvou uzavřenou mezi Modelkou a Provozovatelem (dále jen „Licenční smlouva“).
 12. 12. Pravidla videochatu

  1. Videochatem se rozumí interakce prostřednictvím kamery mezi Modelkou a Registrovaným návštěvníkem v rámci Webu.
  2. Začátek videochatu je podmíněný zaplacením určené částky ve virtuální měně - Dukátech.
  3. Cenu videochatu a délku chatu za tuto cenu si nastavuje individuálně sama Modelka. Do této ceny Provozovatel nijak nezasahuje.
  4. Registrovanému návštěvníkovi se po celou dobu chatu zobrazuje čas do dalšího odečtení Dukátů, takže může včas ukončit chat, nebo může pokračovat dál za další odečtené Dukáty.
  5. Registrovaný návštěvník může během videochatu posílat Modelce bonusové Dukáty dle jeho uvážení. Tyto částky jsou ihned strženy z jeho účtu a připsány na účet Modelky.
  6. Pro správné fungování videochatu je potřeba pouze aktivní kamera na straně Modelky. Přihlášený návštěvník nemusí mít kameru aktivní.
  7. Během videochatu je zakázáno
   1. urážet Modelku, napadat jí nebo diskriminovat na základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání, sexuální orientace a dalších kritérií,
   2. vyhrožovat Modelce násilím, vyvolávat hádky a spory,
   3. posílat kontaktní údaje, nabídky nebo poptávky erotických služeb a sexu,
   4. zvát Modelku mimo na jiný videohovor mimo Webovou stránku (např. Skype apod.).
  8. V případě, že dojde k předčasnému ukončení videochatu Modelkou z důvodu porušení ustanovení odst. 12.7, nemá Přihlášený návštěvník nárok na kompenzaci.
 13. 13. Pravidla textového chatu

  1. Textovým chatem se rozumí interakce prostřednictvím psaného textu mezi Modelkou a Registrovaným návštěvníkem v rámci Webu.
  2. Začátek textového chatu je podmíněný zaplacením určené částky ve virtuální měně - Dukátech.
  3. Cenu textového chatu a podmínky týkající se délky chatu, počtu zpráv, případně počtu znaků za tuto cenu si nastavuje individuálně sama Modelka. Do této ceny Provozovatel nijak nezasahuje.
  4. Během textového chatu je zakázáno
   1. urážet Modelku, napadat jí nebo diskriminovat na základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání, sexuální orientace a dalších kritérií,
   2. vyhrožovat Modelce násilím, vyvolávat hádky a spory,
   3. posílat kontaktní údaje, nabídky nebo poptávky erotických služeb a sexu,
   4. zvát Modelku na jiný videochat, nebo textový chat mimo Webovou stránku (např. Skype apod.).
  5. V případě, že dojde k předčasnému ukončení textového chatu Modelkou z důvodu porušení ustanovení odst. 12.7, nemá Přihlášený návštěvník nárok na kompenzaci.
 14. 14. Práva a povinnosti Provozovatele

  1. Provozovatel, jakožto i jím pověřená osoba, si vyhrazuje právo monitorovat Účty, chování Uživatelů i Obsah za účelem zajištění bezpečnosti na Webu.
  2. V případě, že Provozovatel nebo jím pověřená osoba zjistí porušování pravidel zde uvedených, může Účet bez uvedení důvodu pozastavit, zablokovat či zcela smazat.
  3. Provozovatel není povinen informovat Uživatele o důvodech smazaní Uživatelského účtu, není-li řečeno jinak.
  4. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení dále nereagovat na výzvu Uživatele, který předchozí řešení nastalé situace nepřijal či s ním nesouhlasí.
  5. O Obsahu Webu a zveřejnění nebo nezveřejnění Obsahu rozhoduje výhradně Provozovatel či jím pověřená osoba.
  6. V případě, že Uživatel zadá při registraci neplatný e-mail, vyhrazuje si Provozovatel právo takto vytvořený Účet zcela smazat.
  7. Součástí poskytovaných služeb na Webu je i personalizace obsahu a reklamy na základě uživatelského chování na Webu, a zasílání sdělení a informací o službách Provozovatele.
  8. Provozovatel je povinen hlásit podezřelé či jinak závadné chování uživatelů příslušným orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, a to i bez předchozího upozornění.
 15. 15. Záruka Provozovatele

  1. Provozovatel neručí za nezávadnost Obsahu.
  2. V případě nedostupnosti zaplacené služby po dobu delší než 24 hodin poskytne Provozovatel Uživateli kompenzaci ve formě Virtuální měny.
  3. V případě nespokojenosti s užíváním některé ze zpoplatněných služeb může Uživatel požádat rovněž o vrácení peněz.
  4. Vrácení peněz podléhá individuálnímu posouzení Provozovatele.
  5. Na vrácení peněz není právní nárok.
 16. 16. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel má právo v kterémkoli okamžiku smazat svůj nahraný Obsah.
  2. Uživatel je povinen respektovat a dodržovat pravidla Webu a zákony České republiky; Uživatel je zejména povinen
   1. nenabízet, neposkytovat a nepřijímat sexuální služby za úplatu ve smyslu § 189 (Kuplířství) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“);
   2. nenahrávat, nešířit či jinak nepropagovat takový Obsah, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, ve smyslu § 191 TZ;
   3. nenabízet, neposkytovat a nepřijímat takové látky, která jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za ilegální ve smyslu § 287 TZ, a to přímo i nepřímo, prostřednictvím kteréhokoli obsahu na Webu včetně osobního popisku nebo přezdívky;
   4. nešířit či jinak nezpůsobovat šíření takových nemocí, které jsou dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády považovány za nebezpečné a nakažlivé, a to ve smyslu § 152 TZ, a to i z nedbalosti dle § 153 TZ;
   5. neotevírat ani neklikat na podezřelé či jinak závadné hypertextové odkazy, které uživatel obdrží v jakékoli formě od ostatních uživatelů;
   6. hlásit podezřelé či jinak závadné chování ostatních uživatelů Webu v souladu s těmito podmínkami.
  3. Uživatel má povinnost uvádět o sobě pravdivé a nikoli zavádějící či nepravdivé informace, a to zejména, nikoli však výlučně o svém původu.
  4. Je důrazně doporučeno Provozovatelem, aby Uživatel neposílal peníze neznámým osobám a na výzvy k takovému jednání nereagoval.
  5. V případě porušení těchto podmínek má Provozovatel právo účet pozastavit či zcela smazat.
  6. Dojde-li následkem porušení těchto podmínek ke smazání nebo pozastavení účtu, dotyčný Uživatel nemá právo na výplatu či jinou náhradu Virtuální měny ve svém uživatelském účtu, ani na kompenzaci dalších případných předplacených služeb.
  7. Uživatel využívající ke svému připojení VPN nebo jinou službu zakrývající zemi původu, IP adresu nebo jiné přístupové údaje nemá nárok na kompenzaci v případě, že používáním takové služby dojde k nefunkčnosti některých prvků Webu.
 17. 17. Další ujednání

  1. Každý Uživatel Webu je oprávněn využívat Obsah Webu pouze k osobním účelům.
  2. Kopírování či šíření Obsahu bez souhlasu Provozovatele je zakázáno.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP doplnit o další pravidla upravující zejména podmínky nahrávání Obsahu a chování na Webu.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo na kontrolu nahrávaného Obsahu.
  5. Právní vztahy vzniklé z užívání Webu se řídí rozhodným právem České republiky.
  6. Reklamace služeb poskytovaných na Webu se řídí Reklamačním řádem.
 18. 18. Prohlášení o odpovědnosti

  1. Provozovatelprohlašuje, že mezi ním a Uživatelem užíváním portálu nevzniká pracovněprávní vztah.
  2. Provozovatel dále prohlašuje, že názory kterýchkoli osob vyjádřené na blogu nebo dalších veřejně dostupných místech nemusí být v souladu s postojem a názory provozovatele, a nelze je tedy považovat za názory provozovatele.
  3. Provozovatel dále prohlašuje, že i přes veškerou snahu a nezbytnou péči není možné monitorovat veškerou komunikaci uživatelů na webu.
  4. Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů na webu, zejména za aktivitu odporující zákonu, ochraně práv třetích osob, autorskému zákonu a ochraně soukromí a svobody.
  5. Provozovatel má právo monitorovat komunikaci, texty a další obsah, který se na Webové stránce zveřejňuje nebo posílá mezi Uživateli, a to za účelem zajištění bezpečnosti a dodržování pravidel.
 19. 19. Provozující osoby, Třetí strany a zásady zpracování osobních údajů

  1. Provozovatelem a vlastníkem Webu je , kontaktní e-mail: info@x3fun.net
  2. Třetími stranami se rozumí Provozovatelé platebních nástrojů a služeb na Webu.
  3. Zásady zpracování osobních údajů a předávání informací Třetím stranám jsou obsaženy na stránce Zásady ochrany osobních údajů. Užíváním Webu a využíváním jeho Obsahu bere Uživatel tyto zásady na vědomí.
 20. 20. Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP jsou účinné od 1. července 2023.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně měnit.
  3. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.
inzerujte u nás
x3fun - centrum vzrušující zábavy

x3fun je web pro všechny milovníky sexu a vzrušení. Najdeš tu spoustu krásných reálných modelek, se kterými si můžeš užít vzrušující soukromý video chat, textový chat, nebo si můžeš zakoupit jejich sexy fotky a videa.

Sociální sítě